Het moet rechter anders wordt het linker

Mensenrechten

Mensenrechten worden sinds hun declaratie gebruikt en misbruikt voor allerlei doeleinden.
Regimes gebruiken terrorisme – en misdaadbestrijding als excuus om de mensenrechten te omzeilen.
Anderzijds hebben mensenrechtenorganisaties weinig begrip voor de schadelijke werking die uitgaat van het beschermen van rechten van misdadigers en terroristen. Dus soms zullen misdaad – en terrorismebestrijders terecht mensenrechten schenden, en soms zullen zij onterecht over de schreef gaan. Zolang er maar vrije meningsuiting kan zijn waarin beide partijen hun belangen kunnen verwoorden en verdedigen, en waarin kwade wil kan worden afgestraft.
Uitgangspunt is wat mij betreft: als er ook maar één feit bewezen kan worden waaruit blijkt dat een persoon een misdaad heeft begaan of bewust meegewerkt heeft aan het beramen van een terroristische aanslag, vervallen zijn mensenrechten zoals zij in de huidige vorm zijn vastgelegd. Alleen zijn recht op een eerlijk proces zou – uiteindelijk, als zijn directe gevaar is geweken en hij onschadelijk is gemaakt – moeten blijven worden gehandhaafd.

Referenties

Home

Mensenrechten
UVRM
De Nederlandse grondwet
Guantánamo Bay
Amnesty International
SMART principe
Moordenaar krijgt asiel
Proces Oltmans

In het kader van terroristismebestrijding detineerde en ondervroeg de USA verdachten van terrorisme in een militaire USA enclave op Cuba: Guantánamo Bay. Terecht denkt Amnesty International dat de USA dit doet om pottenkijkers te weren. En terecht begrijpt de USA dat – als pottenkijkers zouden meekijken – er van alles zou worden geconstateerd wat indruist tegen de mensenrechten en dat de USA de hele wereldopinie tegen zich zou krijgen. Terrorismebestrijding verliest zijn effect als volgens de geldende wetten moet worden gehandeld.

Was het maar James Bond die het terrorisme bestreed: die gebruikte ook alle onorthodoxe middelen om de bedreigers van de wereldvrede uit te schakelen, maar streed overduidelijk voor de good guys, bereikte zijn doel altijd zonder onschuldige mensen schade toe te brengen en had daarom de sympathie van de meeste mensen.
Geheime diensten van elk land hebben natuurlijk ook meer bewegingsvrijheid dan de mensenrechten toestaan. Officieel worden zij niet in hun daden beschermd en officieel vallen zij ook onder het nationaal en internationaal recht, alleen worden hun daden niet aan de grote klok gehangen. Deze “misdaden” komen nooit voor het gerecht. Een enkel keertje leidt het wel tot schadevergoeding, zoals de beruchte zaak rond schrijver/columnist Oltmans.

Verder vind ik de mensenrechten nogal buiten proporties geblazen, op emoties en godsdienst in plaats van gezond verstand gebaseerd en soms zelfs gevaarlijk kortzichtig. De meeste mensen blaten maar wat over rechten en mensenrechten zonder ook maar één artikel te kennen.
De universaliteit is altijd in strijd met de plaatselijke wetten: elke grondwet en strafwet van één land is weer anders.
Zijn deze wetten dan in strijd met de UVRM? En zelfs deze wetten zijn helaas nog vaak multi-interpretabel (kijk maar artikel 1: vrijheid van meningsuiting en artikel 7: vrijheid van godsdienst in de Nederlandse grondwet, die soms strijdig blijken). De UVRM is de verklaring van een luilekkerland voor alle mensen (aan dieren wordt niet één artikel gewijd en worden dan ook conform de drie monotheïstische godsdiensten blootgesteld aan alle mogelijke, denkbare wandaden) waarbij allerlei prachtige rechten aan alle mensen zonder uitzondering worden toegekend, maar wordt nergens ook maar één plicht gespecificeerd. Mensen krijgen recht op alle gemakken zonder dat een natuurlijk systeem wordt gespecificeerd die zorgdraagt voor de voorwaarden waardoor aan zulke rechten mogelijkerwijs kunnen worden voldaan. Zo is aan het ideaal van de UVRM voldaan als iedereen in een maatschappij kan doen waar men zin in heeft, iedereen een uitkering geniet en iedereen alleen maar vrije tijd heeft. Je hebt wel recht op arbeid, je hoeft alleen niet, want je hebt ook recht op een uitkering. Een utopie dus.

Er is geen democratisch proces ingericht om deze mensenrechten te kunnen bijstellen als blijkt dat ze niet SMART genoeg zijn opgesteld (en dat blijkt veelvuldig).
Vandaar dat de mensenrechten declaratie sindsdien voor allerlei twijfelachtige doelen zijn toegepast.

Hieronder per artikel toegelicht, voorzien van mijn schuingedrukte commentaar waarbij ik me heb moeten inhouden om niet alles af te kraken.

Preambule

“Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen anachronie: barbaarse handelingen vinden al een eeuwigheid plaats (en nog steeds); mensenrechten zijn daarna pas bedacht , die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in grotere vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:“

Artikel 1

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Leden van het Koninklijk huis zijn waardiger en hebben meer rechten en minder plichten
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten correctie: de meesten , en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen." wishful thinking ...
De staat is verplicht deze vrijheid en gelijkheid in waardigheid en rechten te waarborgen, dus:
 1. iedereen mag koning en van adel worden;
 2. een baby heeft ook recht op een werkeloosheidsuitkering.

Artikel 2

"Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status sexuele geaardheid is hier bewust vergeten?
hier is dus ècht een uitzondering voor veroordeelde criminelen en terroristen noodzakelijk

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat".
een uitzondering voor illegalen is hier noodzakelijk!
 1. Osama Bin Laden mag dus minister-president of koning van Nederland worden;
 2. Een veroordeelde crimineel heeft dus recht op vrijheid;
 3. Een illegaal heeft dus recht op een werkeloosheidsuitkering en een huis;
 4. Een gek kan dus minister van Financiën worden.

Artikel 3

"Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon". hier is dus ècht een uitzondering voor criminelen en terroristen noodzakelijk, zeker wat vrijheid betreft!
Dus ook een lustmoordenaar die al 20 mensen op afschuwelijke wijze heeft vermoord, heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon?

Artikel 4

"Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden."

Artikel 5

"Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing". enige definitie wat hier als wreed, onmenselijk of onterend wordt beschouwd, lijkt toch wel op zijn plaats.
Bij Amnesty International is alles al gauw wreed, onmenselijk en onterend daar waar het de behandeling van criminelen betreft.
Over de slachtoffers van die criminelen, of dieren hoor je ze niet.

Artikel 6

"Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet".
“recht als persoon” wat betekent dat?

Artikel 7

"Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
hier is dus ècht een uitzondering voor veroordeelde criminelen en terroristen noodzakelijk
Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling."
Hier staan de belangen van de bescherming van de burger loodrecht op de belangen van de bescherming van de crimineel.

Artikel 8

"Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp gratis? Ik als niet-crimineel moet overal voor betalen ... van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet."

Artikel 9

"Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning". willekeurige ...? eerder ongefundeerde ... een gefundeerde arrestatie, detentie en verbanning mag hopelijk wel.

Artikel 10

"Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging."
Het zou mijns inziens wel zo moeten zijn dat een ieder zijn eigen proceskosten zou moeten betalen. Ik zie niet in waarom ik als burger een advocaat voor de volle mep moet betalen en een crimineel er eentje gratis toegewezen krijgt.

Artikel 11

 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
  Dat betekent nog niet het recht op een gratis advocaat ...
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
  En oorlogsmisdaden dan? Het Internationaal Gerechtshof bestaat nog niet zo lang.

Artikel 12

"Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam.
Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet".
Graag een uitzondering maken voor veroordeelde criminelen en terroristen. Geef de staat de mogelijkheid om die goed in de gaten te houden.

Artikel 13

 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
  behalve illegalen, criminelen en terroristen
 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren. behalve criminelen en terroristen

Artikel 14

 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
  die vervolging blijkt dus heel moeilijk te staven. Asiel was een zegen voor Russische dissidenten tijdens de koude oorlog, en is een ramp gebleken daar waar de wetgeving niet werd aangepast toen bleek dat economische vluchtelingen hiervan massaal misbruik gingen maken. Moordenaars vijlen hun vingertoppen af en zoeken asiel in West-Europa.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
  Moordenaar krijgt asiel dankzij mensenrechten.

Artikel 15

 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Op hoeveel nationaliteiten heeft iemand recht?
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen
  Wat is willekeurig? Gefundeerd mag het dus wèl. Landverraders wordt de nationaliteit wèl ontnomen.
  Graag ook ontnemen aan terroristen en criminelen die nog een andere nationaliteit hebben.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, En seksuele geaardheid? Bewust weggelaten wegens de religieuze gevoeligheden? Toch niet zó universeel ... hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Staat op gespannen voet met de Sharia, de Islamitische wet.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Uit ervaring met allochtone huwelijken waarin de bruid uit het buitenland komt, weten we dat zelfs in Nederland dit artikel met voeten wordt getreden.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groeps-eenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat. Loos artikel. Komt zo uit de Bijbel, maar heeft geen inhoud. Wat wordt er dan zo beschermd? Is ook niet meer van deze tijd van tweeverdieners en overbevolking.

Artikel 17

 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. Graag criminelen en terroristen uitsluiten
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Willekeurig? Gefundeerd criminelen en terroristen helemaal kaalplukken!
  Hoe gaat dat met faillissementen? Dan worden mensen toch van hun eigendommen beroofd?

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften."
Behalve criminele en terroristische organisaties, het beramen van een misdaad, en het onderwijzen van ophitsende en kwetsende ideeën zoals op sommige Islamitische scholen en Moskeeën gebeurt die door fundamentalisten worden ondersteund.
Net zoals in de grondwet wordt ten onrechte godsdienst als speciale levensovertuiging genoemd waardoor de godsdienst een speciale plaats inneemt ten opzichte van andere levensovertuigingen, en op basis daarvan menen volgelingen dat alle leefregels die door de godsdienst worden opgelegd, moeten worden gevolgd ook als deze in strijd zijn met de bestaande wetgeving in het land.

Artikel 19

"Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven".
Tenzij dit bij wet strafbaar is, zoals pedofiele activiteiten of meningsuiting die opruit tot geweld, of andere mensen grof beledigt met alleen dat doel.

Artikel 20

 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  Graag criminele - en terroristische organisaties uitsluiten
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren Belastingen, Ziektekostenverzekeringen: ik heb geen keus. Mensen die frauduleus belastingen en ziektekostenpremie ontduiken, worden toch geholpen op de kosten van degenen die wel betalen.

Artikel 21

 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. Behalve mensen met een strafblad
 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. Behalve mensen met een strafblad
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. Behalve mensen met een strafblad

Artikel 22

"Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden". Graag criminelen en terroristen uitsluiten

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep Dan wil ik graaf solliciteren voor koning, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Gevangenen die arbeid verrichten, uitsluiten. “Recht op” arbeid; liever “Plicht tot” arbeid. “gunstige” arbeidsvoorwaarden: vaag. Bescherming tegen werkloosheid: nou, dan schendt Nederland massaal de mensenrechten.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Gevangenen uitsluiten. Vrouwen en minderjarigen worden wereldwijd achtergesteld. En ambtenaren zouden dan niet veel krijgen.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld. Gevangenen die arbeid verrichten, uitsluiten. Mensen die die aanvulling moeten betalen, worden gestraft: die hadden toch ook recht op loon naar arbeid? En dan worden ze gekort omdat ze anderen moeten ondersteunen.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

"Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon. Gevangenen die arbeid verrichten, uitsluiten. En graag kwantificeren: allemaal erg vrijblijvend en vaag. Binnen Nederland komen enorme verschillen voor. Bij een ambtenaar telt zijn diensttijd als werkjaren, heeft 50 dagen verlof, naast ouderschapsverlof, sportverlof, enz. een 36-urige werkweek en gaat met vervroegd pensioen op zijn 60e. Ik heb 26 vakantiedagen, een 40-urige werkweek en mag blij zijn als ik op mijn 66e met pensioen mag, en heb dan 46 jaar onafgebroken gewerkt. Kan ik nu klagen dat mijn mensenrechten worden geschonden? Graag! (ze zien me al aankomen)

Artikel 25

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  Criminelen en terroristen uitsluiten. Mensen die al die voorzieningen moeten betalen, worden gestraft: die hadden toch ook recht op loon naar arbeid? En dan worden ze gekort omdat ze anderen moeten ondersteunen. Als ik dat verkeerd zie, laat mij dan maar bij de groep behoren die niet wil werken en alle voorzieningen zonder tegenprestatie krijgen. Die hele vrijblijvendheid breekt het sociale stelsel op den duur op: AOW, WAO, WW, ziekenzorg worden alsmaar gekort omdat de groeiende kosten voor een steeds groter wordende groep steuntrekkers niet meer op te brengen zijn door een steeds kleiner wordende groep werkenden. Alleen ambtenaren blijven eeuwig verzekerd van inkomsten en verzorging van wieg tot graf
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
  Natuurlijk zie ik dat ook graag zo. Maar het moet allemaal maar op te brengen zijn door de werkende gemeenschap

Artikel 26

 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  Het UVRM luilekkerland waar het geld aan de bomen lijkt te groeien
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. UVRM wishful thinking: er bestaat momenteel geen onderwijs dat ook maar één van deze doelstellingen nastreeft. Taal, Geschiedenis, Aardrijkskunde, exacte vakken, enz. worden onderwezen. De UVRM wordt niet eens genoemd ...
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
  Versluierd wordt bedoeld dat de opvoeding en het onderwijs met religieuze dogma’s doordrenkt mag zijn. Zéér verwerpelijk als je kijkt waar dat in extreme gevallen toe leidt: opleiding tot terrorist. Al het algemeen vormend onderwijs zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Waar zijn nu die universele waarden gebleven? Kijk naar het Islamitisch onderwijs en de schellen vallen van je ogen.

Artikel 27

 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Loos artikel. Wordt al geïmpliceerd door vorige artikelen. Kunst wordt tegenwoordig trouwens wel erg duur
 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
  Zgn. Copyright. Nogal zakelijk van aard

Artikel 28

"Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt".

Artikel 29

 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn ieders persoonlijkheid niet mogelijk is.
  Expres niet verder gespecificeerd om misbruikers van sociale wetgeving en criminelen te ontzien?
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

"Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben".

Samenvattend is met de bedoelde strekking van de UVRM is niet veel mis (“wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”), behalve dan de verborgen religieuze ondertoon die veel van de universele geldigheid teniet doet. De teksten zijn bijzonder ongelukkig gekozen, belichten eenzijdig alleen maar rechten, dus zonder 1:1 de plichten die daaruit voortvloeien, te specificeren en de teksten liggen vaak buiten de realiteit van alle dag, waardoor het misbruik van de kreet “in strijd met de mensenrechten!” vaak nog kan leunen op de tekortkomingen van deze teksten.
Helaas is de Europese grondwet blind afgegaan op de UVRM.